ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

27 ธันวาคม 2563 | 19:55

ภัตตาคารสีเขียวรักษ์โลก ลดขยะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอย่างยั่งยืน และสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร (Green Restaurant) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ G- Green ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ภัตตาคารและร้านอาหาร เพราะตราบที่ภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การใช้ทรัพยากรก็จะมากขึ้น การเกิดมลพิษก็จะตามมา ทั้งน้ำเสีย ขยะเศษอาหาร มลพิษทางอากาศ ฯลฯ ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้พัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอินทรีย์ของภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะเศษอาหารและมีการจัดการที่ถูกหลักวิชาการ โดยในปี  2562 มีภัตตาคารและร้านอาหารเข้าร่วมโครงการและผ่านการรับรอง 15 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 6 แห่ง G เงิน 4 แห่ง และ G ทองแดง 5 แห่ง

ทั้งนี้ ภัตตาคารและร้านอาหารที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จนให้ได้รับรางวัล Green Restaurant ระดับดีเยี่ยม หรือ G ทอง ถือเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การบริการ การบริโภค และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถลดต้นทุนและลดมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น