ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

05 มีนาคม 2564 | 15:50

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟัง GREEN RESTAURANT EXPERIENCE SHARING ร้านอาหารวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

☘️ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการที่พักและสถานประกอบการร้านอาหาร ซึ่งมีการใช้พลังงาน ทรัพยากร เกิดน้ำเสียและขยะจากการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ลูกค้าในปริมาณค่อนข้างมาก จึงจัดให้มีโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเพื่อรองรับการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป

???? การประชุมชี้แจงโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2564 จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรของสถานประกอบการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการฯ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยในครั้งนี้นำเสนอในรูปแบบร้านอาหารวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกท่านจะได้ร่วมรับฟังประสบการณ์ ของผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่จะช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้รับความรู้วิธีการ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุควิถีใหม่นี้

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ได้ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564  เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO conference) โดย Application Zoom ถ่ายทอดจากร้านอาหารยามเย็น (ถนนอุทยาน) กรุงเทพฯ (รางวัล G ระดับทอง ปี 2562)


???? On Air ผ่านทาง Zoom Cloud Meeting วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
???? Facebook Live : GreenRestaurant

????ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่
https://qrgo.page.link/J5R7G

????สอบถามเพิ่มเติม คุณกัญญาวีร์ (กราฟ)
โทร 09 1575 4112