ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

09 ธันวาคม 2564 | 17:24

รายงานผลโครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2564

รายงานผลโครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี ๒๕๖๔
Download File PDF ที่นี่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการภาคการผลิต ภาคการบริการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเกิดของเสียจากการดำเนินธุรกิในปี ๒๕๖๒ มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร (Green Restaurant) เพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และในปี ๒๕๖๓ ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ และมีร้านอาหารได้รับการ เตรียมความพร้อม(coaching) จำนวน 39 แห่งในปี 2564 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2564 เพื่อขยายผลร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและยั่งยืน

2.วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอินทรีย์ของร้านอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะอาหารและมีการจัดการที่ถูกหลักวิชาการ


3. พื้นที่ดำเนินงาน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเห็นชอบ


4. ผลการดำเนินงาน
4.1 มีการประสานและสอบถาม เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯสำหรับร้านอาหารที่ได้รับการเตรียมความพร้อม (coaching) ปี 2563 และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 56 แห่ง
4.2 การเตรียมความพร้อม (Coaching) และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ร้านอาหารที่ร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๓ แห่ง รวมทั้งมีการสำรวจความพร้อมเบื้องต้นของร้านอาหารตามเกณฑ์ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3 การตรวจประเมินร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินร้านอาหาร
4.4 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิ
นร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง
1) ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองเกณฑ์ร้านอาห
ารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ที่จะใช้ดำเนินการ และรับรองรายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ
2) ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม (Coaching และพิจารณาและให้ ความเห็นชอบรายชื่อร้านอาหารที่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการ
3) ครั้งที่ 3 เพื่อรับรองผลการตรวจประเมินร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564