ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำเกณฑ์การประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร
โดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือการ ประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)

การจัดหมวดและค่าน้ำหนัก :

ลำดับที่ หมวด จำนวนตัวชี้วัด คะแนนเต็ม น้ำหนักร้อยละ
1 การผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 22 25
2 การให้บริการและส่วนสนับสนุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 20 25
3 การจัดการพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 14 33 30
4 การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 12 25 20

สำหรับการผ่านระดับการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร

กรณีสถานประกอบการมีคะแนนการประเมินผ่านในแต่ละระดับข้างต้น แต่มีประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน (มีคะแนนดิบเป็น 0 คะแนน ในแต่ละตัวชี้วัด) จะถูกปรับ ลดระดับการรับรองลงหนึ่งระดับ ในตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: หากพบว่ามีการใช้วัตถุดิบที่มาจากกระบวนการที่ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มสัตว์น้ำวัยอ่อนและไข่ รวมถึงวัตถุดิบที่ได้จากทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ 20 เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: หากพบว่ามีการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร สำหรับจำหน่ายในร้าน/ให้นำกลับบ้าน ในกรณีที่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ เป็นทางเลือกได้

การคิดคะแนนการตรวจประเมินภัตตาคารและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม :

 1. การคิดคะแนนนำคะแนนที่ได้แต่ละหมวดคูณกับค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) และหารด้วยจำนวนข้อ ทั้งหมดของหมวดนั้น ๆ จากนั้นนำคะแนนที่ได้มารวมกัน
  คะแนนร้อยละแต่ละหมวด = (คะแนนที่ได้ × น้ำหนัก (ร้อยละ)
  คะแนนเต็ม
  คะแนนร้อยละทั้งหมด = ผลรวมของคะแนนร้อยละทั้ง 4 หมวด
 2. ระดับผลการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  (1) ระดับดีเยี่ยม คือภัตตาคารหรือร้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมินโดยได้รับคะแนนตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
  (2) ระดับดีมาก คือ ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมินโดยได้รับคะแนน 75-84 คะแนน และ
  (3) ระดับดี คือภัตตาคารหรือร้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมินโดยได้รับคะแนน 65-74 คะแนน

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือตราสัญลักษณ์ตัว G จะมอบให้แก่สถานประกอบ การที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร โดยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบว่า การดำเนินงานของสถานประกอบการให้ความสำคัญ กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตราสัญลักษณ์ภัตตาคารที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมจะแบ่งระดับ ดังนี้

หมายเหตุ: ระดับคะแนนของเกณฑ์การประเมินฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ระดับดีเยี่ยม

คะแนนตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
ตราสัญลักษณ์สีทอง


ระดับดีมาก

คะแนนตั้งแต่ 75 - 84
ตราสัญลักษณ์สีเงิน


ระดับดี

คะแนนตั้งแต่ 65 - 74
ตราสัญลักษณ์สีทองแดง